Pravidlá obchodu

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
 2. E-SLUŽBY V E-SHOPE
 3. PODMIENKY PREDAJNEJ DOHODY
 4. SPÔSOBY PLATBY A LEHOTY ZA VÝROBOK
 5. NÁKLADY, SPÔSOBY A ČAS DODANIA A ZBERU VÝROBKU
 6. SŤAŽNOSŤ PRODUKTU
 7. SŤAŽNOSŤ MIMO SÚDU A RIEŠENIE RIEŠENÍ A PRÍSTUP K TÝMTO POSTUPOM
 8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD PREDAJNEJ DOHODY
 9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV
 10. ZÁVEREČNÉ PODMIENKY
 11. PRÍKLAD VÝBEROVÉHO FORMULÁRA
Internetový obchod www.kaktus24.sk sa stará o práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu boli priznané v zákone o právach spotrebiteľa. Zmluvné podmienky, ktoré sú pre spotrebiteľa menej výhodné ako ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa, sú neplatné a namiesto nich sa uplatňujú ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa. Účelom ustanovení tohto nariadenia preto nie je vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva spotrebiteľov podľa kogentných ustanovení zákona a akékoľvek prípadné pochybnosti by sa mali premietnuť do prospechu spotrebiteľa. V prípade možného nesúladu ustanovení týchto obchodných podmienok s vyššie uvedenými ustanoveniami, majú tieto ustanovenia prednosť a budú sa uplatňovať.
 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
  1. Internetový obchod dostupný na www.kaktus24.sk prevádzkuje OPENSPACEJK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA so sídlom vo Janki (adresa: Aleja Krakowska 41 lok 10, 05-090 Janki a adresa na doručenie: Aleja Krakowska 41 lok 10, 05-090 Janki, Poľsko); zapísaná do Registra podnikateľov národného súdneho registra pod číslom KRS 0000674535; registrový súd, kde je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII obchodné oddelenie národného súdneho registra; NIP: 5223089910; REGON: 367093253, e-mailová adresa: shop@kaktus24.sk a kontaktné telefónne číslo: +44 208 089 2972.

  2. Tieto obchodné podmienky sú adresované spotrebiteľom aj podnikateľom využívajúcim online obchod, pokiaľ dané ustanovenie obchodných podmienok neustanovuje inak a sú určené výlučne spotrebiteľom alebo podnikateľom.

  3. Správcom osobných údajov spracovávaných v online obchode v súvislosti s implementáciou ustanovení týchto obchodných podmienok je predávajúci. Osobné údaje sa spracúvajú na účely, v rozsahu a na základe zásad a zásad uvedených v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na webových stránkach internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým všetky zásady týkajúce sa spracúvania osobných údajov správcom v internetovom obchode, vrátane základu, účelov a rozsahu spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácií o používaní súborov cookie. a analytické nástroje v internetovom obchode. Používanie internetového obchodu vrátane nakupovania je dobrovoľné. Poskytovanie osobných údajov zákazníkom alebo klientom využívajúcim online obchod je rovnako dobrovoľné, s výnimkou výnimiek uvedených v zásadách ochrany osobných údajov (uzavretie dohody a zákonné povinnosti predávajúceho).

  4. Definície:
   1. PRACOVNÝ DEŇ - jeden deň od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov.
   2. REGISTRAČNÝ FORMULÁR - formulár dostupný v online obchode, ktorý vám umožňuje vytvoriť si účet.
   3. OBJEDNÁVKA - Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý umožňuje uskutočnenie objednávky, najmä pridaním Produktov do elektronického košíka a uvedením podmienok kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby .
   4. KLIENT ALEBO ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na uzatváranie právnych transakcií, a v prípadoch ustanovených všeobecne platnými predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na uzatváranie právnych transakcií; 2. právnická osoba; alebo (3) inštitucionálna jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon zaručuje zákonná spôsobilosť; - kto uzavrel alebo má v úmysle uzavrieť kúpnu zmluvu s predávajúcim.
   5. občiansky zákonník - zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (vestník zákonov 1964, č. 16, položka 93, v znení neskorších predpisov).
   6. ÚČET - Elektronická služba, označená individuálnym menom (prihlasovacím menom) a heslom, ktoré poskytol zákazník, súbor zdrojov v IT systéme poskytovateľa služby, v ktorom sú uvedené údaje poskytnuté zákazníkom a informácie o ním zadaných objednávkach v internetový obchod sa zhromažďuje ..
   7. NEWSLETTER - Elektronická služba a (alebo) služba elektronickej distribúcie poskytovaná Poskytovateľom služby prostredníctvom e-mailu, ktorá umožňuje všetkým Používateľom, ktorí ju používajú, automaticky dostávať od Poskytovateľa služby cyklický obsah následných vydaní bulletinu obsahujúcich informácie o produktoch, nových prírastkoch a propagačných akciách v internetovom obchode.
   8. PRODUKT - položka alebo služba dostupná v online obchode a podliehajúca kúpnej zmluve medzi klientom a predávajúcim.
   9. PODMIENKY - tieto Obchodné podmienky online obchodu.
   10. INTERNETOVÝ OBCHOD ALEBO E-SHOP - online obchod poskytovateľa služieb je k dispozícii na: www.kaktus24.sk
   11. PREDAVAČ alebo POSKYTOVATEL SLUŽIEB - OPENSPACEJK LP so sídlom vo Varšave (adresa sídla: Dygata str. 8/95, 01-748 Varšava a adresa dodania: Aleja Krakowska 41 lok 10, 05-090 Janki, Poľsko); zapísaná do Registra podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000674535; registrový súd, kde je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII obchodné oddelenie národného súdneho registra; NIP: 5223089910; REGON: 367093253, e-mailová adresa: shop@kaktus24.sk .
   12. DOHODA O PREDAJI - dohoda o predaji Produktu uzavretá medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom online obchodu.
   13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služby Klientovi prostredníctvom internetového obchodu.
   14. KUPUJÚCI PRODUKT / SLUŽBU - (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, a v prípadoch ustanovených všeobecne platnými predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; 2. právnická osoba; alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony; - používať alebo zamýšľať používať elektronickú službu.
   15. Zákon o právach spotrebiteľov, zákon o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (vestník zákonov 2014, položka 827, v platnom znení)
   16. Objednávka - vyhlásenie vôle zákazníka urobené pomocou objednávkového formulára s priamym zameraním na uzavretie kúpnej zmluvy produktu s predávajúcim.

 2. E-SLUŽBY V E-SHOPE
  1. V internetovom obchode sú k dispozícii tieto elektronické služby: účet, objednávkový formulár a informačný bulletin.
   1. Účet - používanie účtu je možné po dokončení celkovo dvoch po sebe nasledujúcich krokov zákazníkom - (1) vyplnenie registračného formulára, (2) kliknutie na pole „Registrovať“. Registračný formulár vyžaduje, aby zákazník uviedol nasledujúce podrobnosti o zákazníkovi: e-mailovú adresu a heslo.
    1. Služba elektronického účtu je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú. Zákazník môže kedykoľvek a bez udania dôvodu odstrániť Účet (odstúpenie od Účtu) zaslaním príslušnej žiadosti Poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu: shop@kaktus24.sk alebo písomne ​​na adresu adresa: Aleja Krakowska 41 lok 10, 05-090 Janki, Poľsko.

   2. Objednávkový formulár - objednávkový formulár sa začne používať, keď zákazník pridá prvý produkt do elektronického košíka v internetovom obchode. K zadaniu objednávky dôjde potom, čo zákazník dokončí dva po sebe nasledujúce kroky - (1) vyplnenie objednávkového formulára a (2) kliknutie na webovú stránku internetového obchodu po vyplnení objednávkového formulára v poli „Kúpiť a zaplatiť“. - do tej doby existuje možnosť nezávislej úpravy zadaných údajov (pre tento účel si prosím pozrite zobrazené správy a informácie dostupné na webových stránkach internetového obchodu). V objednávkovom formulári je potrebné, aby zákazník uviedol nasledujúce údaje týkajúce sa zákazníka: meno a priezvisko / názov spoločnosti, adresa (ulica, číslo domu / bytu, PSČ, mesto, krajina), e-mailová adresa, kontakt telefónne číslo a údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy: Produkt (y), množstvo Produktu (ov), miesto a spôsob dodania Produktu (ov), spôsob platby. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je tiež potrebné uviesť názov spoločnosti a číslo NIP.
    1. Služba Elektronický objednávkový formulár je poskytovaná bezplatne a je jednorazovou službou a končí sa ukončením objednávky prostredníctvom elektronického objednávkového formulára alebo ukončením objednávky zákazníkom prostredníctvom elektronického objednávkového formulára.

   3. Newsletter - Newsletter sa používa po zadaní e-mailovej adresy na karte „Newsletter“, ktorá je viditeľná na webových stránkach internetového obchodu, na ktorú sa majú zasielať nasledujúce vydania bulletinu, a po kliknutí na tlačidlo „Odoslať“ „tlačidlo.
    1. Služba elektronického spravodajcu je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú. Príjemca sa môže kedykoľvek a bez udania dôvodu odhlásiť z odberu Newsletteru (odstúpenie od Newsletteru) zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na nasledujúcu adresu: shop@kaktus24.sk alebo písomne ​​na adresu: Aleja Krakowska 41 lok 10, 05-090 Janki, Poľsko.

  2. Technické požiadavky potrebné na spoluprácu so systémom IKT používaným poskytovateľom služieb: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k e-mailu; (3) prehliadač: Mozilla Firefox verzie 17.0 alebo vyššej alebo Internet Explorer verzie 10.0 alebo vyššej, Opera verzie 12.0 alebo vyššej, Google Chrome verzie 23.0 alebo vyššej, Safari verzie 5.0 alebo vyššej, Microsoft Edge verzie 25.10586.0.0 alebo vyššej; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024x768; (5) povoľte vo svojom webovom prehliadači ukladanie cookies a podporu Javascript.

  3. Klient je povinný používať Online obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a dobrými mravmi, s prihliadnutím na rešpektovanie osobných práv, autorských práv a duševného vlastníctva Poskytovateľa služieb a tretích strán. Klient je povinný zadať údaje v súlade so skutočnosťou. Klient má zakázané poskytovať nelegálny obsah.

  4. Reklamačný poriadok týkajúci sa elektronických služieb:
   1. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania Elektronických služieb Poskytovateľom služby a ďalšie sťažnosti súvisiace s prevádzkou Internetového obchodu (s výnimkou postupu pri reklamácii Produktu, ktorý je uvedený v bodoch 6 Podmienok) Zákazník môže predložiť napríklad:
    1. písomne ​​na adresu: Aleja Krakowska 41 lok 10, 05-090 Janki, Poľsko;
    2. v elektronickej podobe e-mailom na adresu: shop@kaktus24.sk ;
   2. Odporúča sa, aby zákazník v popise reklamácie uviedol popis reklamácie: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä povaha a dátum nezrovnalosti; (2) žiadosť zákazníka; a (3) kontaktné údaje sťažovateľa - to uľahčí a urýchli vybavenie sťažnosti poskytovateľom služby. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba formu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť podaných sťažností bez odporúčaného popisu sťažnosti.

   3. Poskytovateľ služby reaguje na sťažnosť okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania.

 3. PODMIENKY PREDAJNEJ DOHODY
  1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dôjde po tom, čo zákazník predtým uskutočnil objednávku pomocou objednávkového formulára v online obchode v súlade s bodom. 2.1.2 Nariadenia.

  2. Cena Produktu uvedená na webových stránkach Internetového obchodu je uvedená v poľských zlotých a zahŕňa dane. Celková cena spolu s daňami za Produkt, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj náklady na doručenie (vrátane dopravy, dodania a poštových služieb) a ďalšie náklady, a ak nie je možné určiť výšku týchto poplatkov - povinnosť zaplatiť ich, je zákazník informovaný na webových stránkach online obchodu počas zadávania objednávky vrátane času, keď zákazník prejaví vôľu byť viazaný kúpnou zmluvou.

  3. Postup uzatvorenia kúpnej zmluvy v internetovom obchode pomocou objednávkového formulára.
   1. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dôjde po tom, čo zákazník predtým v online obchode zadal objednávku v súlade s bodom. 2.1.2 Nariadenia.
   2. Po zadaní objednávky predajca okamžite potvrdí jej prijatie a súčasne objednávku prijme na spracovanie. Potvrdenie prijatia objednávky a jej prijatie na realizáciu sa uskutoční tak, že predávajúci pošle zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú pri zadaní objednávky príslušnú e-mailovú správu, ktorá bude obsahovať minimálne vyhlásenie predávajúceho k prijatie Objednávky a jej prijatie na vykonanie a potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy. Po prijatí vyššie uvedenej e-mailovej správy zákazníkom bude medzi zákazníkom a predávajúcim uzavretá kúpna zmluva.

  4. Konsolidácia, zabezpečenie a sprístupnenie obsahu uzavretej kúpnej zmluvy zákazníkovi sa uskutoční (1) sprístupnením týchto obchodných podmienok na webových stránkach online obchodu (2) zaslaním e-mailu zákazníkovi. správa uvedená v prvom pododseku písm. a) tohto odseku. 3.3.2. týchto Podmienok. Obsah kúpnej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v počítačovom systéme internetového obchodu predávajúceho.

  5. Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke, vrátane informácií uvedených v popise tovaru, nepredstavujú záruku, najmä v zmysle článku 556 občianskeho zákonníka. Podrobný popis tovaru sa uskutočňuje iba pri kontakte s autorizovaným zástupcom spoločnosti OPENSPACEJK LP.

 4. SPÔSOBY PLATBY A LEHOTY ZA VÝROBOK
  1. Predávajúci poskytuje zákazníkovi podľa kúpnej zmluvy nasledujúce spôsoby platby:
   1. Platba v hotovosti alebo kreditnou kartou s dobierkou na dobierku.
   2. Platba v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere.
   3. Platba bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho.
   4. Elektronické platby a platby kreditnou kartou cez PayU.pl, PayPal.com - možné súčasné spôsoby platby sú uvedené na webových stránkach internetového obchodu v informačnej záložke týkajúcej sa platobných metód a na webových stránkach http: //www.payu .pl, https://www.paypal.com/pl.
    1. Zúčtovanie elektronických platieb a transakcie platobnými kartami sa uskutočňujú podľa výberu zákazníka prostredníctvom služby PayU.pl alebo PayPal.com. Spracovanie elektronických platieb a platobných kariet vykonáva zákazník:
     1. PayU.pl - spoločnosť PayU SA so sídlom v Poznani (adresa: Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň), zapísaná do Registra podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom 0000274399, registračné spisy vedené okresným súdom Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, základné imanie 4 000 000 PLN úplne splatené, NIP: 779-23-08-495.
     2. PayPal.com - PayPal (Európa) S.a r.l. S.C.A., 5. poschodie 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembursko ..
     3. PayLane sp. z o.o. so sídlom v Gdansku na ulici Norwida 4, PSČ: 80-280, KRS: 0000227278.
   5. Platba na splátky - platba sa úplne alebo čiastočne uskutoční z úveru poskytnutého jedným z nasledujúcich subjektov:
    1. MBANK SA (mBank SA so sídlom vo Varšave, ul. Senatorska 18, 00-950 Varšava, základné imanie 168 840 628,00 zł (splatené v plnej výške), zapísaná v registri podnikateľov Národného registra súdov vedený okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, obchodná divízia XII národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000025237, NIP: 5260215088, REGON: 001254524).
    2. ALIOR BANK SA (spoločnosť ALIOR BANK SA so sídlom vo Varšave, Łopuszańska str., č. 38D, 02-232 Varšava, základné imanie 725 216 080,00 zł (splatené v plnej výške), zapísaná v registri podnikatelia z Registra národného súdu vedeného Okresným súdom pre mesto Varšava, XIII Obchodné oddelenie Registra národného súdu pod číslom KRS: 0000305178, NIP: 1070010731, REGON: 141387142).
    3. Kreditech Monedo (spoločnosť „KREDITECH POLSKA LLC“ so sídlom vo Varšave, Prosta str. 32, 00-838 Varšava, základné imanie 200 000,00 PLN (splatené v plnej výške), zapísaná v registri podnikateľov Národnej banky Súdny register vedený okresným súdom pre mesto Varšava, 12. obchodné oddelenie národného súdneho registra vo Varšave, XII obchodné oddelenie národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000429058, NIP: 5252534005, REGON: 146209184).

  2. Termín platby:
   1. Ak sa zákazník rozhodne zaplatiť bankovým prevodom, elektronickými platbami alebo platbou kreditnou kartou, je povinný uskutočniť platbu do 3 kalendárnych dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

   2. Ak sa zákazník rozhodne platiť v hotovosti alebo kreditnou kartou na dobierku, alebo v hotovosti alebo kreditnou kartou na dobierku pri osobnom doručení, je zákazník povinný vykonať platbu na dobierku.

 5. NÁKLADY, SPÔSOBY A ČAS DODANIA A ZBERU PRODUKTU
  1. Dodanie produktu zákazníkovi je splatné, pokiaľ kúpna zmluva neustanovuje inak. Náklady na doručenie Produktu (vrátane dopravy, dodania a poštových služieb) sú zákazníkovi uvedené na stránkach Online obchodu v informačnej záložke týkajúcej sa nákladov na doručenie a počas uskutočňovania Objednávky, vrátane času, kedy Zákazník vyjadruje ochotu byť viazaný kúpnou zmluvou.

  2. Osobný odber Produktu zákazníkom je bezplatný.

  3. Predávajúci poskytne zákazníkovi nasledujúce spôsoby dodania alebo prijatia produktu:
   1. Poštové doručenie, poštové doručenie na dobierku.
   2. Doručenie kuriérom, doručenie kuriérom na dobierku
   3. Osobný odber je k dispozícii na adrese: Aleja Krakowska 41 lok 10, 05-090 Janki, Poľsko - v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 a v sobotu, okrem štátnych sviatkov, od 10:00 do 14:00 .

  4. Lehota na dodanie Produktu Zákazníkovi je do 5 Pracovných dní, pokiaľ nie je v popise daného Produktu alebo pri zadávaní Objednávky uvedená kratšia lehota. V prípade Produktov s rôznymi dátumami doručenia je dátumom doručenia najdlhší uvedený dátum, ktorý nesmie prekročiť 5 Pracovných dní. Začiatok lehoty na dodanie Produktu Zákazníkovi sa počíta takto:
   1. Ak si zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickými platbami alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania na bankový účet alebo na účet vyrovnania Predávajúceho.
   2. Ak si zákazník zvolí spôsob platby v hotovosti alebo na dobierku kreditnou kartou - odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
   3. Ak si zákazník zvolí spôsob platby v systéme splátok na splátky - odo dňa, keď veriteľ oznámi Predávajúcemu uzavretie úverovej zmluvy so zákazníkom, najneskôr však odo dňa pripísania bankového účtu Predávajúceho na účet. s prostriedkami z úveru poskytnutého zákazníkovi.

  5. Dátum pripravenosti produktu na prijatie zákazníkom - ak sa zákazník rozhodne prijať osobný produkt, produkt je pripravený na prijatie zákazníkom do 2 pracovných dní, pokiaľ v popise daného produktu nie je uvedený kratší dátum. Produktu alebo v priebehu zadávania objednávky. V prípade Produktov s rôznymi dátumami pripravenosti na prijatie je dátumom pripravenosti na prijatie najdlhší daný dátum, ktorý však nesmie prekročiť 2 Pracovné dni. Zákazník bude dodatočne informovaný o pripravenosti Produktu na prijatie Predávajúcim. Začiatok lehoty na pripravenosť produktu na prijatie zákazníkom sa počíta nasledujúcim spôsobom:
   1. Ak si zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickými platbami alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania na bankový účet alebo na účet vyrovnania predávajúceho.

   2. V prípade, že si zákazník zvolí spôsob platby v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere - odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

   3. Ak si zákazník zvolí spôsob platby v systéme splátok na splátky - odo dňa, keď veriteľ oznámi Predávajúcemu uzavretie úverovej zmluvy so zákazníkom, najneskôr však odo dňa pripísania bankového účtu Predávajúceho na účet. s prostriedkami z úveru poskytnutého zákazníkovi.

 6. SŤAŽNOSŤ PRODUKTU
  1. Základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči Zákazníkovi, ak má predaný Produkt fyzickú alebo právnu chybu (záruka), sú stanovené všeobecne platnými zákonmi, najmä Občianskym zákonníkom (vrátane článkov 556-576 Občianskeho zákonníka) .

  2. Predávajúci je povinný dodať Produkt bez vady Zákazníkovi. Podrobné informácie o zodpovednosti predávajúceho za vadu produktu a právach zákazníka sú uvedené na webových stránkach online obchodu v informačnej sekcii o reklamáciách.

  3. Zákazník môže podať sťažnosť napríklad:
   1. písomne ​​na adresu: Aleja Krakowska 41 lok 10, 05-090 Janki, Poľsko;
   2. v elektronickej podobe e-mailom na túto adresu: shop@kaktus24.sk ;

  4. Odporúča sa, aby zákazník v popise reklamácie uviedol popis reklamácie: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum vzniku vady; (2) požadovať spôsob uvedenia Produktu do súladu s kúpnou zmluvou alebo prehlásením o znížení ceny alebo odstúpení od kúpnej zmluvy; a (3) kontaktné údaje sťažovateľa - to uľahčí a urýchli posúdenie sťažnosti predajcom. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba formu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť podaných sťažností bez odporúčaného popisu sťažnosti.

  5. Predávajúci odpovie na sťažnosť zákazníka okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania. Ak Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, požadoval výmenu vecí alebo odstránenie vád alebo sa vyjadril k zníženiu ceny s uvedením výšky, o ktorú sa má cena znížiť, a Predávajúci na túto žiadosť neodpovedal do 14 kalendárnych dní , má sa za to, že žiadosť bola považovaná za oprávnenú.

  6. Zákazník, ktorý uplatňuje záručné práva, je povinný doručiť chybný výrobok na adresu: Aleja Krakowska 41 lok 10, 05-090 Janki, Poľsko. V prípade zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, náklady na dodanie Produktu znáša predávajúci, v prípade zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, náklady na dodanie znáša zákazník. Ak by dodanie Produktu Zákazníkom bolo z dôvodu druhu Produktu alebo spôsobu jeho inštalácie nadmerne náročné, je Zákazník povinný Produkt sprístupniť Predávajúcemu v mieste, kde sa Produkt nachádza. < / li>

 7. SŤAŽNOSŤ MIMO SÚDU A RIEŠENIE RIEŠENÍ A PRÍSTUP K TÝMTO POSTUPOM
  1. Podrobné informácie o možnosti použitia postupov mimosúdnej sťažnosti a nápravy zo strany zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, a pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese : https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  2. Predseda Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa má tiež kontaktné miesto (telefón: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo písomná adresa: Varšavské povstalecké námestie 1, 00- 030 Varšava.), Ktorej úlohou je poskytovať pomoc spotrebiteľom v prípadoch týkajúcich sa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

  3. Spotrebiteľ má k dispozícii tieto príklady mimosúdnej nápravy a možností nápravy: (1) žiadosť o riešenie sporu pred stálym zmierovacím súdom pre spotrebiteľa (ďalšie informácie nájdete na adrese http: //www.spsk.wiih .org.pl /); (2) žiadosť o mimosúdne riešenie sporu provinčnému inšpektorovi obchodnej inšpekcie (ďalšie informácie nájdete na webovej stránke inšpektora príslušného v mieste, kde predávajúci vykonáva svoju podnikateľskú činnosť); a (3) pomoc okresného (mestského) ombudsmana pre ochranu spotrebiteľa alebo sociálnej organizácie, ktorej zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (vrátane Federácie spotrebiteľov, Poľského združenia spotrebiteľov). Poradenstvo sa poskytuje okrem iného e-mailom na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na telefónnom čísle tiesňovej linky pre spotrebiteľa 801 440 220 (linka je otvorená v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00, poplatky za volanie podľa tarifa operátora).

  4. Online platforma na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ (platforma ODR) je k dispozícii na http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s jednotným kontaktným miestom. obchod pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa usilujú o mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o predaji alebo poskytovaní služieb online (ďalšie informácie nájdete na webovej stránke samotnej platformy alebo na webe Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa : https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD PREDAJNEJ DOHODY
  1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel dohodu na diaľku, môže od nej do 14 kalendárnych dní odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akýchkoľvek nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v písmenách a), b) ac). 8.8 Nariadenia. Na dodržanie termínu stačí zaslať vyhlásenie pred jeho uplynutím. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy možno urobiť napríklad:
   1. písomne ​​na adresu: Aleja Krakowska 41 lok 10, 05-090 Janki, Poľsko;
   2. v elektronickej podobe e-mailom na adresu: shop@kaktus24.sk ;

  2. Príklad formulára na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 k zákonu o právach spotrebiteľa a je dodatočne k dispozícii v bode. 11 Nariadenia a na webovej stránke Online obchodu v záložke týkajúcej sa odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár šablóny, ale nie je to povinné.

  3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť
   1. na zmluvu, pri ktorej splnení Predávajúci dodáva Produkt, pričom je povinný previesť svoje vlastníctvo (napr. kúpna zmluva) - z prevzatia produktu Produktom zo strany spotrebiteľa alebo ním určenej tretej strany okrem prepravcu, a v prípade zmluvy, ktorá (1) zahŕňa veľa Produktov, ktoré sa dodávajú samostatne, v splátkach alebo po častiach - od prevzatia vlastníctva posledného Produktu, splátky alebo časti alebo (2) spočíva v pravidelnej dodávke Produktov na dobu určitú času - od prevzatia prvého z Produktov;
   2. pre ďalšie dohody - odo dňa uzavretia dohody.

  4. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.

  5. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vráti spotrebiteľovi všetky ním vykonané platby vrátane nákladov na doručenie Produktu (okrem dodatočné náklady vyplývajúce zo spôsobu doručenia zvoleného spotrebiteľom, ktorý je iný ako najlacnejší obvyklý spôsob doručenia dostupný v online obchode). Obchodník uhradí platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, ktorý pre spotrebiteľa nespôsobuje žiadne náklady. Ak Predávajúci neponúkol, že si Produkt vyzdvihne od spotrebiteľa sám, môže zadržať vrátenie platieb prijatých od spotrebiteľa, kým nedostane Produkt späť, alebo kým spotrebiteľ neposkytne dôkaz o zaslaní Produktu, podľa toho, čo nastane skôr.

  6. Spotrebiteľ je povinný vrátiť Produkt Predávajúcemu ihneď, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe splnomocnenej Predávajúci ho dostane, pokiaľ sa sám neponúkne, že si Produkt vyzdvihne. Pre dodržanie termínu stačí produkt zaslať späť pred uplynutím jeho platnosti. Spotrebiteľ môže vrátiť Produkt na adresu: Aleja Krakowska 41 lok 10, 05-090 Janki, Poľsko.

  7. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Produktu vyplývajúce z jeho používania nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, charakteristík a fungovania Produktu.

  8. Možné náklady spojené s odstúpením spotrebiteľa od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný znášať:

  9. čl. 38 bodov Právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na objednávky, ktoré si spotrebiteľ zjavne prispôsobil za pomoci obchodníka, pretože vytvorenie produktu, ktorý spĺňa požiadavky spotrebiteľa, mu môže sťažiť ďalší predaj, ak odstúpi od zmluvy.
   1. Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Produktu, ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode, Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi žiadne ďalšie náklady, ktoré mu vzniknú.
   2. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie Produktu.

   3. V prípade Produktu, ktorý je službou, ktorej výkon sa na výslovnú žiadosť spotrebiteľa začína pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, sa vyžaduje, aby spotrebiteľ, ktorý využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy po požiadaní, zaplatiť za poskytnuté služby až do doby výberu. Výška platby sa vypočíta úmerne k rozsahu vykonaného plnenia, pričom sa zohľadní cena alebo odmena dohodnutá v zmluve. Ak je cena alebo odmena neprimeraná, vypočíta sa na základe trhovej hodnoty vykonaného výkonu.

  10. Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku sa spotrebiteľovi neposkytuje v prípade zmlúv:
   1. (1) na poskytovanie služieb, ak Predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začiatkom poskytovania služby, že po vykonaní služby Predávajúcim stratí právo na odstúpenie od zmluva; (2) ak cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá predávajúci kontrolu a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) ktorého predmetom je nepripravený výrobok vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; (4) ktorého predmetom je výrobok, ktorý sa môže rýchlo poškodiť alebo má krátku trvanlivosť; (5) v ktorom je predmetom plnenia Produkt dodávaný v zapečatenom obale, ktorý po otvorení obalu zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nemožno vrátiť, ak je obal po dodaní otvorený; (6), ktorého predmetom plnenia sú Výrobky, ktoré sú po dodaní svojou povahou neoddeliteľne kombinované s inými položkami; (7) ak sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy, ktorej dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov trhu v priebehu na ktoré Predávajúci nemá kontrolu; (8) v ktorom spotrebiteľ výslovne požiadal, aby predávajúci za ním prišiel s neodkladnou opravou alebo údržbou; v prípade, že Predávajúci poskytuje služby navyše k tým, ktoré požaduje spotrebiteľ, alebo dodáva Výrobky iné ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, uplatňuje sa na spotrebiteľa právo na odstúpenie od zmluvy pri poskytovaní ďalších služieb alebo Produktov; (9) ktorý sa zaoberá zvukovými alebo obrazovými záznamami alebo počítačovými programami dodávanými v zapečatenom obale, ak je obal po dodaní otvorený; (10) na dodanie časopisov, periodík alebo periodík s výnimkou predplatnej zmluvy; (11) uzavreté verejnou dražbou; (12) na poskytovanie ubytovania, na iné ako rezidenčné účely, preprava tovaru, požičiavanie automobilov, stravovanie, voľný čas, zábava, športové alebo kultúrne činnosti, ak je v zmluve uvedený deň alebo obdobie poskytovania služby; (13) na dodanie digitálneho obsahu nezaznamenaného na hmotnom nosiči, keď sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie a potom, čo predávajúci informuje spotrebiteľa, že stratil právo na odstúpenie od zmluvy zo zmluvy.

 9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV
  1. Tento bod obchodných podmienok a ustanovení v nich obsiahnutých sa vzťahuje iba na zákazníkov a príjemcov služieb, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

  2. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia. V takom prípade môže dôjsť k odstúpeniu od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a nevznikajú mu žiadne nároky na strane zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, vo vzťahu k predávajúcemu.

  3. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, má predávajúci právo obmedziť dostupné spôsoby platby vrátane požiadavky na úplné alebo čiastočné zaplatenie zálohy bez ohľadu na spôsob platby, ktorý si zákazník zvolil, a na skutočnosť uzatvorenia kúpnej zmluvy.

  4. Po uvoľnení Produktu Predávajúcim prepravcovi prechádzajú výhody a zaťaženie spojené s Produktom a nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia Produktu na Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom. V takom prípade Predávajúci nezodpovedá za stratu, stratu alebo poškodenie Produktu vyplývajúce z jeho prijatia na prepravu až do jeho vydania zákazníkovi a za oneskorenie prepravy zásielky.

  5. Ak je Produkt odoslaný Zákazníkovi prostredníctvom prepravcu, Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný skontrolovať zásielku včas a spôsobom prijatým pre tieto zásielky. Ak zistí, že počas prepravy došlo k strate alebo poškodeniu Produktu, je povinný vykonať všetky kroky potrebné na určenie zodpovednosti dopravcu.

  6. Podľa článku 558 ods. 1 občianskeho zákonníka je vylúčená zodpovednosť predávajúceho zo záruky na výrobok voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.
  7. V prípade osôb, ktoré nie sú spotrebiteľmi, môže poskytovateľ služieb ukončiť dohodu o poskytovaní elektronickej služby s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodu zaslaním relevantného vyhlásenia zákazníkovi.

  8. Zodpovednosť poskytovateľa služieb / predávajúceho voči zákazníkovi / spotrebiteľovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na jeho právny základ, je obmedzená - a to ako jednorazová, tak aj pre všetky reklamácie celkovo - do výšky zaplatenej ceny a dodania náklady podľa kúpno-predajnej zmluvy, najviac však 1 000 zlotých. Poskytovateľ služby / Predávajúci zodpovedá voči Zákazníkovi / nespotrebiteľskému Klientovi iba za typické škody predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a nezodpovedá za ušlý zisk voči Zákazníkovi / nespotrebiteľskému Klientovi.
  9. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim / Poskytovateľom služby a Klientom / Poskytovateľom služieb, ktorý nie je spotrebiteľom, sa predložia súdu príslušnému podľa sídla Predávajúceho / Poskytovateľa služby.

 10. ZÁVEREČNÉ PODMIENKY
  1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uzatvárajú v anglickom (alebo poľskom) jazyku.

  2. Zmiana Regulaminu:
   1. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu Zmluvných podmienok z dôležitých dôvodov, napríklad z dôvodu zmeny právnych predpisov, zmien v spôsobe platby a doručenia - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú implementáciu ustanovení týchto Podmienok. a podmienky.
   2. V prípade uzavretia nepretržitej dohody na základe týchto Pravidiel (napr. poskytovanie Elektronickej služby - Účet) sú zmenené a doplnené Pravidlá pre Klienta záväzné, ak sú splnené požiadavky uvedené v článkoch 384 a 384 [1] boli dodržané Občiansky zákonník, to znamená, že klient bol o zmenách riadne informovaný a dohodu nevypovedal do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia. Ak by zmena a doplnenie obchodných podmienok malo za následok zavedenie akýchkoľvek nových poplatkov alebo zvýšenie súčasných poplatkov, spotrebiteľský klient má právo odstúpiť od zmluvy.
   3. Ak sa na základe týchto obchodných podmienok uzatvárajú iné zmluvy ako nepretržité dohody (napr. kúpna zmluva), zmeny obchodných podmienok nijako neovplyvnia práva, ktoré získali zákazníci / zákazníci, ktorí boli spotrebiteľmi pred účinnosťou dátum zmien a doplnení obchodných podmienok, najmä zmien a doplnení obchodných podmienok, nebude mať vplyv na už zadané alebo odoslané objednávky a na uzavretie, vykonanie alebo vykonanie predajných zmlúv.

  3. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito nariadeniami, sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: občiansky zákonník; zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb. (Vestník zákonov z roku 2002 č. 144, položka 1204, v platnom znení); pre kúpne zmluvy uzatvorené do 24. decembra 2014 so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi - ustanovenia zákona o ochrane niektorých práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečnými výrobkami z 2. marca 2000. (Zbierka zákonov z roku 2000, č. 22, položka 271 v znení neskorších predpisov) a zákona o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľa a zmien a doplnení občianskeho zákonníka z 27. júla 2002. (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 141, položka 1176, v znení neskorších predpisov); pre kúpne zmluvy uzatvorené od 25. decembra 2014 so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi - ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. (vestník zákonov z roku 2014, položka 827, v platnom znení); a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.

 11. PRÍKLAD VÝBEROVÉHO FORMULÁRA
 12. Download now Existuje príklad formulára na stiahnutie, ktorý si môžete stiahnuť
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel