Zásady ochrany osobných údajov

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
 2. POSTUP SPRACÚVANIA ÚDAJOV
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE
 4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE
 5. PROFILOVANIE V ONLINE OBCHODE
 6. PRÁVA PREDMETU ÚDAJOV
 7. COOKIES V ONLINE OBCHODE, ÚDAJE O VYUŽÍVANÍ A ANALÝZA
 8. ZÁVEREČNÉ PODMIENKY

  1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  1. Zásady ochrany súkromia tohto internetového obchodu slúžia iba na informačné účely, čo znamená, že pre používateľov ani zákazníkov internetového obchodu nepredstavujú zdroj záväzkov. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú v prvom rade pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov správcom v internetovom obchode, vrátane základu, účelov a rozsahu spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácií o použití cookies a analytické nástroje v internetovom obchode.

  2. Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom internetového obchodu je OPENSPACEJK L.L.P. so sídlom vo Varšave (adresa sídla: Aleja Krakowska 41 lok 10, 05-090 Janki a adresa dodania: Aleja Krakowska 41 lok 10, 05-090 Janki); zapísaná do Registra podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000674535; registrový súd, kde je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII obchodné oddelenie národného súdneho registra; NIP: 5223089910; REGON: 367093253, adresa elektronickej pošty: shop@kaktus24.eu - ďalej len „správca“ a zároveň poskytovateľ služieb internetového obchodu a predávajúci.

  3. Osobné údaje v internetovom obchode spracúva správca v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, a ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - ďalej len „RODO“ alebo „nariadenie RODO“. Oficiálny text nariadenia RODO

  4. Používanie internetového obchodu vrátane nakupovania je dobrovoľné. Obdobne je poskytnutie osobných údajov Zákazníkom alebo Klientom využívajúcim Online Shop dobrovoľné, až na dve výnimky: (1) uzatváranie dohôd so Správcom - neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy alebo dohody za poskytnutie Elektronickej služby u Správcu v prípadoch a v rozsahu uvedenom na webových stránkach Online obchodu a v Podmienkach online obchodu a v týchto zásadách ochrany osobných údajov má za následok nemožnosť uzavrieť takúto dohodu. V takom prípade je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou a ak si dotknutá osoba želá uzavrieť danú dohodu so správcom, je povinná poskytnúť požadované údaje. (2) zákonné povinnosti správcu - poskytnutie osobných údajov je zákonná požiadavka vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré správcovi ukladajú povinnosť spracúvať osobné údaje (napr. Spracúvať údaje na účely vedenia daňovej alebo účtovnej knihy) a neposkytnutia také údaje bránia Správcovi vo vykonávaní týchto povinností.

  5. Správca osobitne dbá na ochranu záujmov osôb, ktorých sa osobné údaje, ktoré spracúva, týka, a je predovšetkým zodpovedný a zabezpečí, aby sa ním zhromaždené údaje uchovávali: ( 1) spracované v súlade so zákonom; (2) zhromažďované na určené zákonné účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnému s týmito účelmi; (3) v zásade správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú; 4. uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb nie dlhšie, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania; a (5) spracovávané spôsobom zabezpečujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred nezákonným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením prostredníctvom vhodných technických alebo organizačných opatrení.

  6. S prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a riziko akéhokoľvek porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou mierou pravdepodobnosti a závažnosti ohrozenia prevádzkovateľ prijme príslušné technické a organizačné opatrenia zabezpečiť, aby sa spracovanie uskutočňovalo v súlade s týmto nariadením a preukázať to. Tieto opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú. Prevádzkovateľ prijme technické opatrenia, aby zabránil tomu, aby neoprávnené osoby získavali a upravovali osobné údaje prenášané elektronicky.

  7. Všetky slová, výrazy a akronymy použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov a začínajúce veľkým písmenom (napr. predajca, online obchod, elektronická služba) sa chápu v súlade s ich definíciou obsiahnutou v zásadách ochrany súkromia online obchodu dostupných na webová stránka online obchodu.

  2. POSTUP SPRACÚVANIA ÚDAJOV

  1. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v prípadoch, ak - a v rozsahu, v akom - je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: (1) dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac určených účelov; 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy; (3) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu; alebo (4) spracúvanie je nevyhnutné na účely založené na oprávnených záujmoch sledovaných správcom alebo treťou stranou, s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak dotknutou osobou je dieťa.

  2. Spracovanie osobných údajov správcom vyžaduje zakaždým najmenej jeden z dôvodov uvedených v bodoch 2.1 zásad ochrany osobných údajov. Konkrétne dôvody spracúvania osobných údajov používateľov obchodu a zákazníkov správcom sú uvedené v ďalšej časti zásad ochrany osobných údajov - v súvislosti s daným účelom spracúvania osobných údajov správcom.

  3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE

  1. Zakaždým, keď účel, základ, obdobie a rozsah osobných údajov spracovávaných správcom, vyplynú z opatrení prijatých daným zákazníkom alebo klientom v online obchode. Napríklad, ak sa zákazník rozhodne uskutočniť nákup v online obchode a rozhodne sa osobne vyzdvihnúť zakúpený produkt namiesto kuriérskej služby, jeho osobné údaje budú spracované za účelom vykonania uzatvorenej kúpnej zmluvy, avšak už nebudú byť sprístupnené dopravcovi uskutočňujúcemu zásielky v mene správcu.

  2. Správca môže spracúvať osobné údaje v online obchode na nasledujúce účely, na nasledujúcom základe, v nasledujúcich obdobiach a v takom rozsahu:


   1. 4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE

    1. Pre správne fungovanie internetového obchodu vrátane plnenia uzatvorených kúpnych zmlúv je potrebné, aby správca využíval služby externých subjektov (ako sú poskytovatelia softvéru, kuriéri alebo poskytovatelia platobných služieb). Správca využíva iba služby takýchto spracovateľských subjektov, ktoré poskytujú dostatočné záruky implementácie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie zodpovedalo požiadavkám nariadenia RODO a chránilo práva dotknutých osôb.

    2. Prenos údajov správcom sa neuskutočňuje v každom prípade a nie všetkým príjemcom alebo kategóriám príjemcov uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov - správca prenáša údaje iba vtedy, keď je to nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania osobných údajov a iba v rozsahu nevyhnutnom na jeho dosiahnutie. Napríklad, ak zákazník použije osobný odber, jeho údaje nebudú prenesené dopravcovi spolupracujúcemu so správcom.

    3. Osobné údaje príjemcov a zákazníkov online obchodu môžu byť prenášané nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:
     1. dopravcovia / špeditéri / kuriérski makléri - v prípade zákazníka, ktorý použije spôsob doručenia produktu v online obchode poštou alebo kuriérskou poštou, správca sprístupní zhromaždené osobné údaje zákazníka vybranému dopravca, špeditér alebo sprostredkovateľ, ktorý vykonáva zásielky v mene správcu v rozsahu nevyhnutnom na uskutočnenie dodávky produktu zákazníkovi.
     2. subjekty, ktoré spracúvajú elektronické platby alebo platobné karty - v prípade zákazníka, ktorý používa spôsob elektronickej platby alebo platobnej karty v internetovom obchode, správca sprístupní zhromaždené osobné údaje zákazníka vybranému subjektu, ktorý spracúva údaje. vyššie uvedené platby v internetovom obchode na žiadosť správcu v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie platby uskutočnenej zákazníkom.
     3. veritelia / prenajímatelia - v prípade zákazníka, ktorý použije spôsob platby v online obchode v splátkovom alebo lízingovom systéme, správca sprístupní zhromaždené osobné údaje zákazníka vybranému veriteľovi alebo prenajímateľovi obsluhujúcemu vyššie uvedené platby v online obchode na objednávku správcu v rozsahu potrebnom na vybavenie platby uskutočnenej zákazníkom.
     4. dodávateľ systému prieskumov verejnej mienky - v prípade Zákazníka, ktorý súhlasil s vyjadrením názoru na uzavretú kúpnu zmluvu, Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu poskytujúcemu systém prieskumov verejnej mienky na uzavrel kúpne zmluvy v online obchode v mene správcu v rozsahu nevyhnutnom na vyjadrenie názoru zákazníka pomocou systému prieskumov verejnej mienky.
     5. poskytovatelia služieb poskytujúci Správcovi technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce Správcovi vykonávať obchodnú činnosť vrátane internetového obchodu a elektronických služieb poskytovaných prostredníctvom neho (najmä poskytovateľ počítačového softvéru na prevádzkovanie internetového obchodu, e-mail a poskytovateľ hostingu a poskytovateľ softvéru na správu spoločnosti a poskytovanie technickej pomoci správcovi) - správca sprístupní zhromaždené osobné údaje zákazníka vybranému dodávateľovi, ktorý koná v jeho mene, iba v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účel spracovania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
     6. Poskytovatelia účtovníckych, právnych a poradenských služieb poskytujúcich Správcovi účtovnícku, právnu alebo poradenskú podporu (najmä účtovná kancelária, advokátska kancelária alebo spoločnosť zaoberajúca sa vymáhaním pohľadávok) - Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Klienta vybranému poskytovateľovi. konajúci v jeho mene iba v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie stanoveného účelu spracovania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

    5. PROFILOVANIE V ONLINE OBCHODE

    1. Nariadenie RODO ukladá správcovi povinnosť informovať o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia RODO a - aspoň v týchto prípadoch - dôležité informácie o zásadách prijímania takýchto rozhodnutí, ako aj o význame a očakávaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu. Berúc do úvahy toto, Správca poskytne v tejto časti Zásad ochrany osobných údajov informácie o možnom profilovaní.

    2. Správca môže použiť profilovanie v internetovom obchode na účely priameho marketingu, ale rozhodnutia, ktoré na jeho základe prijme správca, sa netýkajú uzavretia alebo odmietnutia uzavrieť kúpnu zmluvu alebo možnosti použitia elektronických služieb Internetový obchod. Účinok použitia profilovania v Internetovom obchode môže mať za následok napríklad poskytnutie zľavy danej osobe, zaslanie zľavového kódu, pripomenutie nedokončených nákupov, zaslanie návrhu Produktu, ktorý môže zodpovedať záujmom alebo preferenciám. danej osoby alebo ponúka lepšie podmienky v porovnaní so štandardnou ponukou internetového obchodu. Napriek profilovaniu sa dotknutá osoba môže slobodne rozhodnúť, či chce využiť zľavu alebo lepšie podmienky a nakupovať v online obchode.

    3. Profilovanie v internetovom obchode spočíva v automatickej analýze alebo predpovedaní správania sa danej osoby na webe internetového obchodu, napr. pridaním konkrétneho Produktu do košíka, prehliadaním webových stránok konkrétneho Produktu v Internetovom obchode alebo analýzou histórie nákupov uskutočnených v Internetovom obchode. Podmienkou takéhoto profilovania je, že správca má osobné údaje o danej osobe, aby jej mohol zaslať zľavový kód.

    4. Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, a má pre dotknutú osobu právne alebo podobné účinky.

    6. PRÁVA PREDMETU ÚDAJOV

    1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenosnosť - dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, opravu, vymazanie („právo byť zabudnutý“) alebo obmedzenie spracúvania. a má právo namietať proti spracovaniu a právo na prenos svojich údajov. Podrobné podmienky výkonu vyššie uvedených práv sú uvedené v článkoch 15–21 RODO.

    2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas - osoba, ktorej údaje spracúva Správca na základe udeleného súhlasu (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) RODO Nariadenia), je oprávnená kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

    3. Právo podať sťažnosť orgánu dozoru - osoba, ktorej údaje spracúva správca, má právo podať sťažnosť orgánu dozoru spôsobom a spôsobom uvedeným v ustanoveniach nariadenia rady Rady z. Ministrov a poľské zákony, najmä zákon o ochrane osobných údajov. Orgánom dozoru v Poľsku je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

    4. Právo namietať - dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať - z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie - proti spracúvaniu jej osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (verejné záujmy alebo úlohy) alebo f) (oprávnený záujem prevádzkovateľa), vrátane profilovania podľa týchto ustanovení. Prevádzkovateľ v takom prípade už nebude mať možnosť takéto osobné údaje spracúvať, pokiaľ nepreukáže, že existujú závažné legitímne dôvody na spracúvanie, prevažujúce záujmy, práva a slobody dotknutej osoby alebo dôvody na stanovenie, výkon alebo obranu nárokov. li>
    5. Právo namietať proti priamemu marketingu - ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa spracovanie týka takého priameho marketingu.

    6. Za účelom výkonu práv uvedených v tomto bode Zásad ochrany osobných údajov je možné kontaktovať Správcu zaslaním príslušnej správy v písomnej podobe alebo e-mailom na adresu správcu uvedenú na začiatku Zásad ochrany osobných údajov alebo pomocou kontaktného formulára dostupného na webovej stránke online obchodu.

    7. COOKIES V ONLINE OBCHODE, ÚDAJE O VYUŽÍVANÍ A ANALÝZA

    1. Súbory cookie HTTP sú malé textové informácie vo forme textových súborov odosielané serverom a uložené na webových stránkach osoby navštevujúcej internetový obchod (napr. na pevnom disku počítača, notebooku alebo pamäťovej karty smartphonu - v závislosti na ktoré zariadenie používa návštevník nášho internetového obchodu). Podrobné informácie o súboroch cookie, ako aj históriu ich vytvorenia nájdete tu: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

    2. Správca môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď návštevníci používajú webovú stránku internetového obchodu na nasledujúce účely:
     1. identifikovať príjemcov služieb ako prihlásených do online obchodu a preukázať, že sú prihlásení;
     2. pamätajte na produkty pridané do košíka za účelom uskutočnenia objednávky;
     3. zapamätajte si údaje z vyplnených objednávkových formulárov, prieskumov alebo údajov o prihlásení do online obchodu;
     4. upravte obsah webových stránok online obchodu podľa individuálnych preferencií zákazníka (napr. týkajúce sa farieb, veľkosti písma, rozloženia stránky) a optimalizujte použitie webových stránok online obchodu;
     5. udržiavať anonymné štatistické údaje o používaní webových stránok online obchodu;
     6. Remarketing, tj. výskum charakteristík správania sa návštevníkov online obchodu prostredníctvom anonymnej analýzy ich aktivít (napr. opakované návštevy konkrétnych webových stránok, kľúčové slová atď.) s cieľom vytvoriť profil a poskytnúť im reklamy šité na mieru ich očakávané záujmy, vrátane tých, keď navštívia iné webové stránky v reklamnej sieti spoločností Google Inc. a Facebook Ireland Ltd;

    3. Štandardne väčšina webových prehľadávačov na trhu predvolene prijíma súbory cookie. Každý má možnosť nastaviť si podmienky používania cookies pomocou svojho vlastného nastavenia prehľadávača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. Dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania súborov cookie - v druhom prípade to však môže mať vplyv na určité funkcie internetového obchodu (napríklad nemusí byť možné postupujte podľa pokynov v objednávkovom formulári, pretože počas nasledujúcich krokov na uskutočnenie objednávky sa Produkty neukladajú v nákupnom košíku).

    4. Nastavenia internetového prehliadača pre cookies sú dôležité z hľadiska súhlasu s používaním cookies našim online obchodom - v súlade s právnymi predpismi môže byť takýto súhlas udelený aj prostredníctvom nastavení internetového prehliadača. Ak s tým nesúhlasíte, musíte zodpovedajúcim spôsobom zmeniť nastavenia súborov cookie svojho prehliadača.

    5. Podrobné informácie o tom, ako meniť a mazať súbory cookie v najpopulárnejších webových prehliadačoch, nájdete v sekcii pomocníka vášho webového prehliadača a na nasledujúcich stránkach (kliknite na odkaz):
     Chrome browser help
     Firefox browser help
     Internet Explorer browser help
     Opera browser help
     Safari browser help
     Microsoft Edge browser help

    6. Správca môže vo webových obchodoch používať služby Google Analytics a Universal Analytics poskytované spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tieto služby pomáhajú administrátorovi analyzovať prenos v online obchode. Zhromaždené údaje sa v rámci vyššie uvedených služieb spracúvajú anonymne (tzv. Údaje o vyťažení, čo znemožňuje). na identifikáciu osoby) na generovanie štatistík užitočných pri správe internetového obchodu. Tieto údaje sú agregované a anonymné, tj. neobsahujú identifikačné znaky (osobné údaje) osôb navštevujúcich webovú stránku internetového obchodu. Správca pomocou vyššie uvedeného služby v online obchode zhromažďujú údaje, ako sú zdroje a prostriedky získavania návštevníkov internetového obchodu a spôsob ich správania na webových stránkach online obchodu, informácie o zariadeniach a prehľadávačoch, z ktorých navštevujú webové stránky, IP a doména, geografické údaje a demografické údaje údaje (vek, pohlavie) a záujmy.

    7. Používanie nástroja Google Analytics na poskytovanie informácií o svojich aktivitách v online obchode môžete odmietnuť výberom vhodného doplnku prehľadávača od spoločnosti Google Inc., ktorý je k dispozícii tu:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

    8. Správca môže využívať službu Facebook Ads online obchodu, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko). Táto služba pomáha administrátorovi merať efektívnosť reklám a zistiť, aké kroky robia návštevníci internetového obchodu, ako aj zobrazovať reklamy prispôsobené týmto návštevníkom. Podrobnosti o fungovaní reklám na Facebooku nájdete na tejto webovej adrese: https://www.facebook.com/business/ads

    8. ZÁVEREČNÉ PODMIENKY

    1. Online obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca vyzýva používateľa, aby si po prechode na tieto webové stránky prečítal pravidlá ochrany osobných údajov iných webových stránok. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na internetový obchod správcu.

   Účel spracovania údajov Právny základ obdobia spracovania a uchovávania údajov Rozsah spracovania údajov
   Uzavretie kúpnej zmluvy alebo dohody o poskytovaní elektronickej služby alebo prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím vyššie uvedených zmlúv článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia RODO (vykonávanie dohody).
   Údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na vykonanie, ukončenie alebo iné ukončenie zmluvy.
   Maximálny rozsah: meno a priezvisko; emailová adresa; kontaktné telefónne číslo; adresa dodania (ulica, číslo domu, číslo bytu, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), adresa bydliska / obchodnej činnosti / situácie (ak sa líši od adresy dodania).
   V prípade zákazníkov alebo zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže správca dodatočne spracovať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) zákazníka alebo zákazníka. Daný rozsah je maximálny - v prípade napr. osobný odber, nie je potrebné uvádzať adresu dodania.
   Priamy marketing Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia RODO (oprávnený záujem prevádzkovateľa) Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu sledovaného správcom, ale nie dlhšie ako premlčacia doba nárokov voči dotknutej osobe z dôvodu obchodnej činnosti Správcu. Premlčacia doba je stanovená v zákone, najmä v Občianskom zákonníku (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s obchodnou činnosťou sú tri roky a pre kúpne zmluvy dva roky).
   Správca nemusí údaje spracúvať na tento účel priameho marketingu v prípade účinnej námietky v tomto ohľade zo strany dotknutej osoby.
   E-mailová adresa
   Marketing článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia RODO (súhlas)
   Údaje sa uchovávajú, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov alebo jej údaje na tento účel.
   Meno, e-mailová adresa
   Vyjadrenie zákazníka k názoru na uzavretú kúpnu zmluvu Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia RODO
   Údaje sa uchovávajú, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním svojej osoby. údaje na tento účel.
   E-mailová adresa
   Vedenie daňových alebo účtovných kníh článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia RODO v spojení s článkom 86 ods. 1 daňového nariadenia, tj zo 17. januára 2017. (vestník zákonov z roku 2017, položka 201) alebo čl. 74 oddiel 2 zákona o účtovníctve, tj 30. januára 2018. (vestník zákonov z roku 2018, položka 395)
   Údaje sa uchovávajú po dobu, ktorú vyžaduje zákon, aby sa od správcu vyžadovalo vedenie daňových kníh (do uplynutia premlčanie daňovej povinnosti, pokiaľ daňové zákony neustanovujú inak) alebo účtovné knihy (5 rokov od začiatku roka nasledujúceho po finančnom roku, ktorého sa údaje týkajú).
   Meno a priezvisko; adresa bydliska / podniku / situácie (ak sa líši od adresy dodania), názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) spoločnosti alebo zákazníka
   Identifikácia, vymáhanie alebo obrana nárokov, ktoré môžu byť vznesené voči správcovi alebo správcovi článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia RODO
   Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu sledovaného správcom, nie však dlhšie ako po dobu premlčania nárokov voči dotknutej osobe z dôvodu obchodnej činnosti Správcu. Premlčacia doba je stanovená v zákone, najmä v Občianskom zákonníku (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s podnikaním je tri roky a pre kúpne zmluvy dva roky).
   Meno a priezvisko; kontaktné telefónne číslo; emailová adresa; adresa dodania (ulica, číslo domu, číslo bytu, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), adresa bydliska / obchodnej činnosti / situácie (ak sa líši od adresy dodania).
   V prípade zákazníkov alebo zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, správca môže dodatočne spracovať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) spoločnosti alebo zákazníka.
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel